Nghị Quyết v/v thành lập Văn phòng Hội đồng quản trị và bổ nhiệm Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty

Công ty cổ phần đầu tư Alphanam công bố Nghị Quyết thành lập Văn phòng Hội đồng quản trị và bổ nhiệm Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty

Nghị Quyết 1659/2020/NQ/ALP-HĐQT