Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

2020.06.22_ALP_BBH va NQ ĐHĐCĐ 2020