Công bố thông tin

Công bố thông tin chốt danh sách Cổ đông thường niên 2018. Xem nội dung chi tiết tại đây:CBTT – ALP