Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám Đốc công ty cổ phần Đầu Tư Alphanam

Công ty cổ phần đầu tư Alphanam công bố Nghị Quyết bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám Đốc.

Nghị Quyết 1654/2020/NQ/ALP-HĐQT