Báo cáo thường niên năm 2019

BAO CAO THUONG NIEN 2019 CTY CP DAU TU ALPHANAM