ALP – Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2019

BCTC Quy 2.2019 hop nhat