Báo cáo tài chính bán niên 2020 soát xét – Riêng

BCSX rieng 6T DN2020 - DT ALP - da ky