Báo cáo tài chính bán niên 2020 soát xét – Hợp nhất

BCSX hop nhat 6T DN2020 -DT ALP - da ky