ALP – Báo cáo tài chính riêng soát xét bán niên 2019

BCTC rieng 6 thang 2019