ALP – Báo cáo tài chính quý III 2018 hợp nhất

BCTC QUY 3-AL0-10192018024439