ALP – Báo cáo tài chính quý II 2018 hợp nhất

BCTC Quy II (hop nhat)