ALP – Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2019

BCTC hop nhat 6 thang 2019